Se över din båt efter stormen

En påminnelse att se över din båt efter senaste veckans blåsväder. Flertalet båtar har fått skador på sina presenningar. Se till att besöka er båt om ni har den på uppställningsplats.

/Lungviks Hamnförening

2024-02-08

Kommunen tvingar oss till Domstol

Kommunen tvingar oss till Domstol annars förlorar vi allt nedlagt arbete och kapital vi investerat under de senaste 20 åren!

Vi vänder oss nu till Ångermanlands tingsrätt för att få de utfästelser som kommunen gjort sedan 2007 fram till sommaren 2023 fastställda och att kommunen är skyldig att leva upp till de utfästelser som vi avtalat om.

”I augusti 2023 meddelade kommundirektör Magnus Haglund att kommunen har ändrat sin inställning och inte längre är beredd att stå vid tidigare utfästelser. Det senaste budet från kommunen är att hamnområdet ska lämnas avstädat senast 30 augusti 2025. Det innebär bland annat att de 69 båthusen och föreningens verkstadslokal måste rivas utan ersättning till ägarna”. (tidningen Nordsverige) 

https://www.nordsverige.se/2023-12-28/kommunen-maste-sta-for-sina-utfastelser-db1f1

Det var med stor förvåning vi emottog Haglunds ändrade inställning att kommunen inte längre har för avsikt att leva upp till de avtal man ingått med oss. Efter vårens förhandlingar om nytt markområde meddelade näringslivschefen Peter Selemark i samband med Haglunds ändrade inställning att man inte vill fortsätt ha en dialog med oss. Vi har under hösten förgäves försökt återuppta dialogen med såväl tjänstemän som styrande politiker.

Lungviks hamnförening hoppas och tror att vi tillsammans ska kunna lösa ett nytt vatten och markområde för oss. ”Vi bygger bäst tillsammans”

Vi önska alla våra medlemmar ett Gott Nytt År

Styrelsen LHF

2023-12-28

Nya turer i hamnfrågan

I en artikel i ÖA redogörs för nya möjliga problem för kommunen att få tillstånd av Länsstyrelsen att använda marken i Bodum för hamn och båthusverksamhet.

https://www.allehanda.se/2023-12-16/flytten-kan-stoppas-av-lagen

Många frågor kring området är dessutom ännu obesvarade.

Är marken lämplig? Finns det tillräckligt vattendjup? Vad kostar det att iordningställa?  Tidsplan? mfl.

Ett område som tidigare varit aktuellt är den gamla Kolkajen. Området har hårdgjorda ytor och tillräckligt vattendjup. Närheten till järnväg och industri gör dessutom området olämpligt för framtida bostäder. En flytt till Kolkajen skulle kunna frigöra Lungvikshamnen för kommunens exploateringsplaner i god tid till sista augusti 2025.

Kolkajen

 

2023-12-20

Örnsköldsviks kommuns plan för båtverksamheten

Idag (7/12 -23) går att läsa på kommunens hemsida att man har för avsikt att ansöka om planbesked för del av Bodum 7:1, Bodum 2:7 & del av Bodum 4:1. Planen ska tillåta hamn och båthusverksamhet inklusive uppställningsytor.

Det är positivt att kommunen äntligen arbetar med frågan. Lungviks hamnförening har inte fått något som helst erbjudande om marken.

I dagsläget vet inte styrelsen mer än vad som finns publicerat på Örnsköldsviks kommuns hemsida.

Länk till informationen:

https://www.ornskoldsvik.se/nyheter/2023-12-07-kommunen-vill-planlagga-mark-for-utveckling-av-batverksamhet-i-bodum

Styrelsen

2023-12-08

Artikel i ÖA

Med anledning av artikeln i ÖA 13/10 och att vi fått många frågor kring vad som händer.

I artikeln hävdar kommunens kommunikationschef Helen Sahlin att: ”På LHF:s initiativ förs en dialog via jurist.” vilket inte är hela sanningen.

LHF har vid upprepade tillfällen under våren ställt frågor till kommunen som vi inte fått svar på vilket lede till att vi i juni bad Båtunionens jurist ställa frågorna direkt till kommundirektör Magnus Haglund.

Båtunionen är en medlemsorganisation som de flesta båtklubbar i Sverige tillhör och som erbjuder sina medlemmar hjälp. Haglunds svar var som vi redogjort för tidigare att enligt hans uppfattning hade kommunen fullgjort sina åtaganden mot LHF.

Efter årsmötet i mars har vi med alla medel försökt att hitta en lösning men pga  tjänstemännens senfärdighet och politikernas (C och S) ovilja att prata med oss har kommunen tvingat oss att ta hjälp av båtunionens jurist för att komma framåt i frågan.

I förra veckan skickade Båtunionens jurist ett nytt brev till Haglund där LHF bestred Haglunds uppfattning och hänvisade till de beslut och dokument som ligger bakom Avsiktsförklaringen. I brevet efterfrågas också vad Haglund stöder sin uppfattning på.

LHFs uppfattning är alltjämt att vi tillsammans med kommunen kan hitta ett lösning som tryggar föreningens och båtlivets framtid.

 

Styrelsen LHF

2023-10-20

Information från LHFs styrelse angående förlängning av Arrendeavtal och Avsiktsförklaring

Efter årsmötet -23 har det pågått medlingsförsök med syfte att få till stånd den i juni -22 överenskomna förlängningen av Arrendeavtalet och Avsiktsförklaringen och att återskapa en dialog med politiken. 

Tyvärr har detta trots hjälp av externa medlare misslyckats. 

Vi har dock under våren haft ett antal möten på tjänstemannanivå för att hitta ett nytt markområde för vår verksamhet. Dock har man inte kunnat erbjuda något lämpligt område.

För att komma till klarhet med kommunens avsikter har vi med hjälp av Båtunionens jurist ställt frågor till kommundirektör Magnus Haglund. 

I sitt svar skriver Haglund att han anser att kommunen fullgjort alla sina åtaganden mot LHF. Haglund förväntar sig att vi ska lämna området avstädat 2025-08-31 utan kompensation.

Båtunionens jurists bedömning är att kommunens löften och utfästelser innebär långtgående förpliktelser mot LHF att bekosta flytten till annan plats i inre hamnen.

Styrelsen arbetar nu i enlighet med årsmötets beslut vidare tillsammans med Båtunionen för att lösa frågan.

Vår uppfattning är att Örnsköldsvik behöver en aktiv ideell båtförening i LHF som tillsammans med ÖSS bidrar till kommunens attraktionskraft.

Vi tror att vi tillsammans med kommunen kommer att hitta en bra lösning.

 

Styrelsen LHF

 

2023-10-04

Höstens städkväll 2023

Under onsdagskvällen 6 september samlades några medlemmar för höstens städkväll. Ett mycket mycket väl genomfört jobb av engagerade medlemmar! Slutresultatet en mycket fin hamn och varvsområde!

TACK TILL ALLA SOM BIDROG!

 

Städ1
Städ2
Städ3
Städ4
Städ5
2023-09-06

Upptagningsdagar 2023

Upptagningsdagar denna höst blir torsdag-fredag 28-29 september. Vi kommer att lyfta så många båtar som möjligt under torsdagen. De båtar vi inte hinner med lyfter vi under fredag förmiddag. Vi återkommer närmare upptagningstillfället med ytterligare information samt i vilken ände av hamnen vi börjar lyfta.

Avgifter uppdagning 2023:

Samtliga betalar 1700 SEK för kranlyft oavsett båtens vikt.
Upptagning vid ramp 500 SEK

ANMÄLAN OCH BETALNING

  • Anmälan och betalning görs med Swish till 1230766139 senast torsdag den 21 september.

  • I Swish meddelandefält uppger man namn och båttyp. Använder man centrumlyft skall det framgå i anmälan.

ÖVRIG INFORMATION

  • Det skall finnas tydliga markeringar på båten för slingplacering. Det gäller samtliga båtar.

  • Försäkringsbevis ska kunna uppvisas vid lyfttillfället.

  • Avsikten är att komma igång vid 07:00 på lyftdagarna. Vi planerar att återkomma med information om vilken ända av hamnen vi kommer att börja.

  • Eventuella ändringar publiceras på hemsidan.

-------------------------------

2023-08-08

Genomförd städdag 2023

Städdag 2023
Städdag 2023
Städdag 2023
Städdag 2023
Städdag 2023
2023-05-20

Städdag 2023

Boka in lördag 20 maj kl. 09-12 i era kalendrar. Då samlas vi för att fixa och städa i hamnen. Din insats påverkar din grundavgift. 

Föreningen bjuder på fika. Vid fikat kommer Samuel från Kajakomaten och informerar om sin verksamhet och för de som vill och är intresserade visar han hur det fungerar.

Samling vid ÖSS klubbhus.

Välkomna!

/Styrelsen

2023-05-07