Save the date

Sjösätting bokad till 12/5 och 2/6

Upptagning bokad till 28 och 29/9

Mer info kommer längre fram.

/Styrelsen

2023-02-11

Plogat på varvsområdet

Det är nu plogat och någorlunda framkomligt kring båthusen och på varvsområdet.

2023-01-14

Båtsamverkan

Information och lägesbild från Polisen
2022-12-02

Avsiktsförklaringen och Arrendeavtalet

Styrelsen i LHF vill härmed informera våra medlemmar angående förhandlingarna om ny Avsiktsförklaring och Arrendeavtal.

Vid vårt senaste möte 22-06-30 med företrädare för politiken (Per Nylén och Carolina Sondell) och tjänstemän (Markus Elfving och Carina Edblad) kom vi överens om att Avsiktsförklaringen skulle förtydligas och giltighetstiden förlängas och följa arrendeavtalet för att skapa trygghet för föreningarnas medlemmar. Det beslutades även att gällande Arrendeavtal mellan LHF och Kommunen skulle återanvändas med justerade arrendetider, 3 år med en förlängning om 1 år i sänder.

Avtalen skulle vara klara och signeras i augusti efter semestern. I augusti fick vi besked om att avsiktsförklaringen måste godkännas i Kommunstyrelsen (KS) 22-10-04.

Frågan återremitterades vid mötet då Avsiktsförklaringen ansågs vara alltför otydlig.

LHF och ÖSS har tillsammans med kommunens tjänstemän omarbetat och förtydligat Avsiktsförklaringen. LHF och ÖSS har skrivit under Avsiktsförklaringen. Nästa steg var att den 22-10-31 i KS återigen ta upp frågan angående Avsiktsförklaringen för beslut. Frågan drogs emellertid tillbaka kort innan mötet av Per Nylén. 22-11-14 meddelade Per Nylén att "Våra tjänstepersoner kommer att träffas under veckan och återkoppla".

Vi har inte fått någon ytterligare förklaring (varken från tjänstemän eller politiker) att det skulle råda några oklarheter eller problem att ta upp frågan angående Avsiktsförklaringen på nytt i kommande KS 22-11-29.

Publicerad föredragningslistan fredagen 22-11-25 inför kommande KS möte finns frågan återigen inte med för beslut.

Vi fortsätter naturligtvis att söka svar hos politiker och tjänstemän.

Hur vi ska tolka detta undvikande av beslut av förlängning av Avsiktsförklaringen och undvikande av svar på våra frågor kan vi bara spekulera om.

Det är tydligt att kommunen sagt upp Arrendeavtalet med LHF och att Kommunen idag har en ovilja att fatta beslut huruvida man vill förlänga en ny Avsiktsförklaring. Således betyder det att vi inte har något nytt Arrendeavtal och att den gamla Avsiktsförklaringen gäller tillsvidare.

Styrelsen

2022-11-27

Stöld från motorbåt uppställd på varvsplan

Under helgen 3-4/9 har en stöld skett från en akterruffad motorbåt. Ruffdörren har kapats tvärs över för att komma in i båten. Motor Yamaha 50 HK med trycktank samt ekolod stulna. Kan vara mer. Händelsen är polisanmäld. Kontakta polisen omgående om ni har gjort några iakttagelser. Se gärna över era båtar.

IMG_5076
2022-09-08

UPPTAGNINGSDAGAR 2022

Upptagningsdagar denna höst blir torsdag 22/9 och fredag 23/9. Vi kommer att dra fram vagnar under själva upptagningsdagarna och vill att samtliga vagnar är klara för flyttning/framdragning senast 07:00 på torsdag morgon. Detsamma gäller självklart för båtarna.

Avgifter uppdagning 2022:

Båtar under 3 ton 1300 SEK

Båtar över 3 ton 1600 SEK

Upptagning vid ramp 500 SEK

ANMÄLAN OCH BETALNING

  • Anmälan och betalning görs med Swish till 1230766139 senast söndag den 18/9 kl 18:00. 

  • Inga anmälningar skall lämnas med lapp i hamnens brevlåda. Har du inte Swish får du be en kompis om hjälp.

  • Vi har valt detta datum så att vi kan få till ungefär lika många båtar fördelat på de 2 upptagningsdagarna. Strävan är att alla skall få det datum man önskar men det är inget vi kan garantera så vi måste alla visa flexibilitet kring detta.

  • Anmälan fylls i meddelande fält i Swish där man uppger sitt namn samt önskat upptagningsdatum, använder man centrumlyft skall det framgå i anmälan.

  • Exempel för text i meddelandefält: Förnamn Efternamn, 22/9

ÖVRIG INFORMATION

  • Det skall finnas tydliga markeringar på båten för slingplacering. Det gäller samtliga båtar.

  • Som ni vet går vi i Corona tider och skall hålla ett fysiskt avstånd till varandra även under upptagningen. Vi skall vara särskilt aktsamma om de årsrika medlemmarna samt medlem i de så kallade riskgrupperna. Om någon av er behöver hjälp kontakta någon av oss i sjösättningsgruppen så kan vi säkert komma på en lösning.

  • Om det blir fler än 32 eller 33 båtar anmälda till någon av dagarna tar vi kontakt för att finna en passande lösning. Det är bra om era båtar är klara i god tid före upptagning.

  • Avsikten är att komma igång vid 07:00 på lyftdagarna. Vi planerar att återkomma med information om vilken ända av hamnen vi kommer att börja med respektive dag.

  • Eventuella ändringar publiceras på hemsidan

2022-08-12

Förbjudet att använda mastkranen för bad och lek

Frbjudet att hoppa o dyka

Det är absolut förbjudet att använda mastkranen för bad och lek! Om ni ser någon använda mastkranen till detta ändamål så prata gärna med dem och påtala förbudet och risken att man kan skada sig allvarligt.

Det förekommer också att vajern används att svinga sig ut i vattnet med. När ni som medlem använt mastkranen är det viktigt att låsa fast vajern och kroken på rätt sätt. Kroken plus blyklumpen ska vara under sprinten och vajern ska löpa på insidan av sprinten. Sträck sedan upp vajern med hjälp av motorn och lås fast sprinten.

2022-06-29

Inbjudan till informationskväll hos Lugnviks Hamnförening och ÖSS

VIKTIGT ATT ALLA MEDLEMMAR STÄLLER UPP PÅ DETTA MÖTE, TA MED FRUN OCH BARN!

Härmed inbjuds Lugnviks Hamnförenings (LHF) och Örnsköldsviks Segelsällskaps (ÖSS) medlemmar till en gemensam informationskväll angående Örnsköldsviks kommuns framtidsplaner för Lugnvikshamnen.

Inbjudna från kommunen:

Per Nyhlen, Carolina Sondell, Magnus Haglund och Marcus Elfving.

Tid: Tisdag 21/6  kl 18:30

Plats: Piren utanför ÖSS klubbhus, medtag klädsel efter väderlek.

I samband med uppsägning av arrendeavtal för LHF, ÖSS och båthusägare har vi fått många frågor av medlemmarna kring kommunens framtidsplaner för LHF och ÖSS som vi inte kan svara på!

Mvh
Conny Abrahamsson

Företräder Medlemmarna i Lungviks Hamnförening

2022-06-16

Missa inte ditt sommarerbjudande från Svenska Båtunionen och Svenska Sjö

ÄR DU MEDLEM I LHF? HÄR KOMMER ETT FINT ERBJUDANDE. 20% EXTRA RABATT VID NYTECKNING. Följ länken nedan. 

https://gansub.com/t/v/3_MzIzODk2MTcxMw==/

2022-06-09

Förslag till nytt arrendeavtal

Historik

En kommunal utredning gav förutsättningar för en nödvändig upprustning av hamnen och renovering av befintliga båthus för att säkerställa hamnens framtid. Utredningen uttrycker att en flytt i framtiden ska bekostas av kommande exploatering.

2008-03-11 tecknade LHF ett 15 årigt arrendeavtal med Örnsköldsviks kommun som löper ut 2023-01-01.
Utifrån detta avtal beviljades bygglov för byggande av fler båthus under 2009.

2018 påbörjade kommunen arbetet med en fördjupad översiktsplan där LHF:s område pekas ut som utvecklingsområde.

Fördjupad översiktsplan för Örnsköldsviks centralort 2020.

I linje med utredningen från 2008 undertecknar LHF, ÖSS och kommunen en Avsiktsförklaring som innebär att de tre parterna tillsammans ska verka för en långsiktig lösning för hamnen och att vid en eventuell flytt av LHF ska en exploatör stå för kostnaderna i enlighet med kommunstyrelsens beslut 2019-04-02.

Arrendeförhandlingar 2022

LHF har under våren haft ett flertal möten med kommunens tjänstemän och vi har även tillsammans med ÖSS haft ett möte med kommunens politiker. Vid samtliga möten har man varit tydlig med att en exploatör ska betala kostnaden för en flytt. Till LHF:s årsmöte var representanter från kommunen, både tjänstemän och politiker inbjudna. De berättade om planen och utvecklingen för området och tydliggjorde att man från kommunens sida har för avsikt att fullfölja Avsiktsförklaringen och att exploatör ska betala kostnaden för en flytt.
På uppdrag av Per Nyhlen (S) sköter nu Marcus Elfving (Fastighetsstrateg) avtalsförhandlingarna med LHF.
2022-05-31
   
2022-05-31 Det avtalsförslag som vi nu erhållit är uppdelat i två områden ”Vatten” och ”Land”. Båda avtalen löper på 3 år med ett års förlängning. I övrigt innehåller avtalen endast förpliktelser för LHF. Ingen hänsyn tas heller till ÖSS verksamhet.

Trots att den fördjupade översiktsplanen uttrycker att det är värdefullt för staden att ha en centralt belägen småbåtshamn är man från kommunens håll inte beredd att ge LHF längre arrende för småbåtshamnen än 3 år. Detta trots att LHF belyst behovet av en ny brygganläggning. En investering som kräver en längre avskrivningstid (20-30år). Kommunen har från tjänstmanna sidan uttryckt citat: ”Investering av nya bryggor är en fråga för klubben i första hand, kanske bäst att avvakta med detta.”

Gällande behovet av att inkludera Avsiktsförklaringen som löper ut 2023-12-31 i det nya arrendeavtalet, uttrycker man citat: ”Ansvar för en exploatör att ersätta båthus finns uttryckt i avsiktsförklaringen och vi ser inte behovet av att ha med det i detta avtal.”

Från kommunens sida vill man inte skriva in Avsiktsförklaringen i avtalet och göra den juridiskt bindande. Detta kan vi från LHF:s styrelse bara tolka som att kommunen vill ha en möjlighet att inte fullfölja ersättningsfrågan.

Styrelsen i LHF har utifrån det senaste avtalsförslaget som vi erhållit från kommunen gjort följande konsekvensanalys:

• Båthusens marknadsvärde kommer att tappa väsentligt i värde och i princip bli osäljbara annat än i spekulativt syfte.
• LHF har inte möjlighet att investera i nya bryggor eller andra anläggningar då avtalstiden är för kort.
• Kommunen öppnar upp för annan huvudman att bedriva en kommersiell småbåtshamn i vattnet. Kommer inte att bedrivas som ideell förening längre.
• ÖSS fredas inte, bristen på långsiktighet hotar deras verksamhet.

Efter ett extrainsatt styrelsemöte 30/5 tillsammans med ÖSS styrelse tvingas LHF utifrån det rådande avtalsläget till:

• Uppsägning av markarrende för båthusen 15/6.
• Uppsägning av ÖSS.
• Uppsägning av Alltank.
• Frysning av återbetalning av depositionsavgift.
LHF fortsätter arbeta intensivt för att få till stånd ett nytt arrendeavtal i enlighet med villkoren i avsiktsförklaringen.

Styrelsen LHF

2022-05-31