Inbjudan till informationskväll hos Lugnviks Hamnförening och ÖSS

VIKTIGT ATT ALLA MEDLEMMAR STÄLLER UPP PÅ DETTA MÖTE, TA MED FRUN OCH BARN!

Härmed inbjuds Lugnviks Hamnförenings (LHF) och Örnsköldsviks Segelsällskaps (ÖSS) medlemmar till en gemensam informationskväll angående Örnsköldsviks kommuns framtidsplaner för Lugnvikshamnen.

Inbjudna från kommunen:

Per Nyhlen, Carolina Sondell, Magnus Haglund och Marcus Elfving.

Tid: Tisdag 21/6  kl 18:30

Plats: Piren utanför ÖSS klubbhus, medtag klädsel efter väderlek.

I samband med uppsägning av arrendeavtal för LHF, ÖSS och båthusägare har vi fått många frågor av medlemmarna kring kommunens framtidsplaner för LHF och ÖSS som vi inte kan svara på!

Mvh
Conny Abrahamsson

Företräder Medlemmarna i Lungviks Hamnförening

2022-06-16

Missa inte ditt sommarerbjudande från Svenska Båtunionen och Svenska Sjö

ÄR DU MEDLEM I LHF? HÄR KOMMER ETT FINT ERBJUDANDE. 20% EXTRA RABATT VID NYTECKNING. Följ länken nedan. 

https://gansub.com/t/v/3_MzIzODk2MTcxMw==/

2022-06-09

Förslag till nytt arrendeavtal

Historik

En kommunal utredning gav förutsättningar för en nödvändig upprustning av hamnen och renovering av befintliga båthus för att säkerställa hamnens framtid. Utredningen uttrycker att en flytt i framtiden ska bekostas av kommande exploatering.

2008-03-11 tecknade LHF ett 15 årigt arrendeavtal med Örnsköldsviks kommun som löper ut 2023-01-01.
Utifrån detta avtal beviljades bygglov för byggande av fler båthus under 2009.

2018 påbörjade kommunen arbetet med en fördjupad översiktsplan där LHF:s område pekas ut som utvecklingsområde.

Fördjupad översiktsplan för Örnsköldsviks centralort 2020.

I linje med utredningen från 2008 undertecknar LHF, ÖSS och kommunen en Avsiktsförklaring som innebär att de tre parterna tillsammans ska verka för en långsiktig lösning för hamnen och att vid en eventuell flytt av LHF ska en exploatör stå för kostnaderna i enlighet med kommunstyrelsens beslut 2019-04-02.

Arrendeförhandlingar 2022

LHF har under våren haft ett flertal möten med kommunens tjänstemän och vi har även tillsammans med ÖSS haft ett möte med kommunens politiker. Vid samtliga möten har man varit tydlig med att en exploatör ska betala kostnaden för en flytt. Till LHF:s årsmöte var representanter från kommunen, både tjänstemän och politiker inbjudna. De berättade om planen och utvecklingen för området och tydliggjorde att man från kommunens sida har för avsikt att fullfölja Avsiktsförklaringen och att exploatör ska betala kostnaden för en flytt.
På uppdrag av Per Nyhlen (S) sköter nu Marcus Elfving (Fastighetsstrateg) avtalsförhandlingarna med LHF.
2022-05-31
   
2022-05-31 Det avtalsförslag som vi nu erhållit är uppdelat i två områden ”Vatten” och ”Land”. Båda avtalen löper på 3 år med ett års förlängning. I övrigt innehåller avtalen endast förpliktelser för LHF. Ingen hänsyn tas heller till ÖSS verksamhet.

Trots att den fördjupade översiktsplanen uttrycker att det är värdefullt för staden att ha en centralt belägen småbåtshamn är man från kommunens håll inte beredd att ge LHF längre arrende för småbåtshamnen än 3 år. Detta trots att LHF belyst behovet av en ny brygganläggning. En investering som kräver en längre avskrivningstid (20-30år). Kommunen har från tjänstmanna sidan uttryckt citat: ”Investering av nya bryggor är en fråga för klubben i första hand, kanske bäst att avvakta med detta.”

Gällande behovet av att inkludera Avsiktsförklaringen som löper ut 2023-12-31 i det nya arrendeavtalet, uttrycker man citat: ”Ansvar för en exploatör att ersätta båthus finns uttryckt i avsiktsförklaringen och vi ser inte behovet av att ha med det i detta avtal.”

Från kommunens sida vill man inte skriva in Avsiktsförklaringen i avtalet och göra den juridiskt bindande. Detta kan vi från LHF:s styrelse bara tolka som att kommunen vill ha en möjlighet att inte fullfölja ersättningsfrågan.

Styrelsen i LHF har utifrån det senaste avtalsförslaget som vi erhållit från kommunen gjort följande konsekvensanalys:

• Båthusens marknadsvärde kommer att tappa väsentligt i värde och i princip bli osäljbara annat än i spekulativt syfte.
• LHF har inte möjlighet att investera i nya bryggor eller andra anläggningar då avtalstiden är för kort.
• Kommunen öppnar upp för annan huvudman att bedriva en kommersiell småbåtshamn i vattnet. Kommer inte att bedrivas som ideell förening längre.
• ÖSS fredas inte, bristen på långsiktighet hotar deras verksamhet.

Efter ett extrainsatt styrelsemöte 30/5 tillsammans med ÖSS styrelse tvingas LHF utifrån det rådande avtalsläget till:

• Uppsägning av markarrende för båthusen 15/6.
• Uppsägning av ÖSS.
• Uppsägning av Alltank.
• Frysning av återbetalning av depositionsavgift.
LHF fortsätter arbeta intensivt för att få till stånd ett nytt arrendeavtal i enlighet med villkoren i avsiktsförklaringen.

Styrelsen LHF

2022-05-31

Städdag 2022 - Uppdraget utfört

Så var årets städdag genomförd. Vi var ett 40-tal glada medlemmar som med gemensamma krafter gjorde snyggt i hamnen.

Tack så mycket allihopa för er mycket viktiga insats!

Ha nu en riktigt skön båtsommar!

/Styrelsen

2022-05-21

Inför sjösättning 2022

Vi kommer att börja sjösättning ca kl 07:00 på fredag. Vi kommer att börja med de båtar som har uppställningsplatser närmast stan och jobba oss vidare utåt mot servicebryggan under dagen. Det är i skrivandets stund 19 båtar anmälda, det kan tillkomma någon eftersläntrare. Vi bör vara klara med samtliga båtar senast kl 14:00 troligen tidigare. 

Kom ihåg att ha med försäkringsbevis elektronisk eller papper samt att din båt har guidelinor klara och är förberedd för sjösättning.

Bilar skall inte vara parkerade in i hamnområdet utan skall stå ute på hamnplan vid mastkranen.

2022-05-11

Städdag 2022

Boka in lördag 21 maj kl. 10-14 i era kalendrar. Då samlas vi för att fixa och städa i hamnen. Din insats påverkar din grundavgift. Föreningen bjuder på fika.

Samling vid ÖSS klubbhus.

2022-05-07

Medlemsförmåner

Som medlem i LHF har du förmåner hos diverse företag. Läs mer om detta på sidan medlem.

2022-05-01

Sjösättningsdagar 2022

Sjösättningsdatum denna vår blir fredag 13/5 samt fredag 3/6.

Avgifterna sjösättning 2022:

Båtar under 3 ton 1300 SEK

Båtar över 3 ton 1600 SEK

Rampsjösättning 500 SEK

ANMÄLAN OCH BETALNING

  • OBS: Anmälan och betalning görs med Swish till 1230766139 senast fredag 6 maj. 
  • I Swish meddelandefält uppger man namn, båttyp samt önskat sjösättningsdatum. Använder man centrumlyft skall det framgå i anmälan.

ÖVRIG INFORMATION

  • Avsikten är att komma igång vid 07:00 på lyftdagarna.
  • Eventuella ändringar publiceras på hemsidan

Ytterligare information finns på sidan Upptagning och sjösättning

2022-04-05

Årsmöte 2022

Lungviks Hamnförening inbjuder medlemmar till årsmöte den 29 mars 2022 kl.19.00 på Café UH, Lasarettsgatan 9A, Örnsköldsvik.

Välkomna!

/Styrelsen

2022-03-04

Avstängning vatten samt hushållssopor

På fredag 15 oktober stängs vattnet av för säsongen. Dessutom töms och låses containern som är avsedd för hushållssopor.

2021-10-13