Avfallshantering (waste disposal)

Lungviks Hamnförening har en godkänd avfallshanteringsplan i enlighet med Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om mottagning av avfall från fritidsbåtar (TSFS 2023:12). Avfallshanteringsplanen är godkänd av Samhällsbyggnadsnämnden, Örnsköldsviks kommun och gäller fram till 2028-12-21.

Vid sjösättningsrampen finns hamnens miljöstation. Den består av en miljöbod samt en container för restavfall från hushållssopor. Farligt avfall ska alltid lämnas separat inne i vår miljöbod och får aldrig blandas med vanliga hushållssopor i containern.

Miljöboden

Inne i miljöboden kan följande avfallsslag sorteras:

 • Spillolja
 • Glykol
 • Olje- och bränslefilter
 • Kemikalier/färg
 • Elavfall/batterier
 • Glas
 • Plast
 • Papper
 • Metall
 • Tidningar/returpapper
 • Pantburkar
 • Brännbart

Hushållssopor - restavfall

Hushållssopor som inte kan sorteras och som uppstår vid nyttjande av i din båt slängs i containern bredvid miljöboden.

Det underlättar för föreningen om man som medlem eller gäst tar med sitt avfall till annan avfallsstation exempelvis kommunal återvinningscentral.

Toalettavfall (toilet waste)

Vid mastkranen finns en elektrisk sugtömningsanläggning där du kan tömma ditt toalettavfall. 

At the mast crane there is an electric suction emptying facility where you can empty your toilet waste.

OBS! VID HÄNDELSE AV AKUT MILJÖFARLIGT LÄCKAGE/UTSLÄPP KONTAKTA RÄDDNINGSTJÄNSTEN LARMNUMMER 112. ÖVRIGA ICKE AKUTA FALL KONTAKTA FÖRENINGENS MILJÖOMBUD (se under ”kontakt/styrelse och arbetsgrupper”)