Upptagning och sjösättning

Föreskrift för sjösättning och upptagning Lungviks hamnförening    

Våra gemensamma sjösättningar och upptagningar föregås av ett omfattande planerings- och förberedelsearbete. Målsättningen är att göra dessa arbeten så säker som möjligt, till så låg och rättvis kostnad som möjligt.

Föreskriften beskriver rutiner, arbetsmetoder, medlems- och funktionärsroller och ansvar vid sjösättning och upptagning med mobilkran.

Sjösättning och båtupptagning görs i klubbens regi med mobilkran med slinglyft. Mobilkranen och traktor hyrs in av föreningen.

Sjösättning sker vid två tillfällen på våren med några veckors mellanrum. Upptagning sker under två dagar, dock vid två på varandra följande dagar. Tidpunkt för sjösättning och upptagning finns att läsa på förenings hemsida, samt anslås på skylt nere i hamnen. För våren i slutet av april, för hösten i slutet av augusti.               

Medlem bokar sin sjösättning/upptagning genom att swisha grundavgiften tillsammans med namn på ägare, båttyp, samt önskad valbara dagar (tidig bokning ökar möjligheten att få önskad dag). Slutlig justering av kostnad görs i samband med årsavgiften. Kostnaden kan komma att variera från år till år beroende på hur effektivt vi kan utnyttja kran och traktor.

Gällande ungefärlig prislista:

Grundavgift kranlyft för båtar oavsett storlek och vikt SEK 1700:-

Grundavgift rampupptagning: SEK 500 :-

Båtlyft som tar onormalt lång tid på grund av brister i förberedelse av medlem gällande båt/båtvagn/båtvagga kommer att debiteras en extra kostnad, motsvarande väntetid för kran.

Båtlyft som kräver ändring av lyftutrustning kommer att debiteras en extra kostnad, motsvarande väntetid för kran (Standard lyftutrustning är klubbens röda lyftok).                                                                                                          

ANSVARSFÖRDELNING

Arbetet genomförs med antal funktionärer tillsammans med ansvarig båtägare/medlem (Funktionärer bär gul väst).

Funktionär bokning: Ansvarar för i vilken ordning båtarna hanteras.

Funktionär för att dirigera kran: Ser till att kranföraren får instruktioner när/hur båten ska förflyttas och då enligt information från båtägare.

Funktionärer för att koppla sling: Hjälper båtägare att koppla sling enligt dennes instruktioner.

Båtägare ansvarar för

  • Att finnas tillgänglig i god tid innan hans båt skall hanteras.
  • Att båten är försäkrad. En kopia på försäkringsunderlaget skall visas innan båtlyft. Ingen försäkring= inget båtlyft.
  • Att båtvagn/båtvagga/bockar är fackmannamässigt utförd. Vid undermålig båtvagn/båtvagga/bockar kan föreningen vägra att hantera en båt.
  • Att stödplattor mot skrov går att låsa och är i rätt läge (inga händer vid placering av båt). Eventuell justering görs genom justerskruvar/justermuttrar/vantskruvar.
  • Att märkning för sling finns tydligt markerad. Vid upptagning ansvarar båtägare att slinget inte hamnat på olämpligt sätt, över ex. propeller eller givare.
  • Att långa linor i för och akter för att hantera båten under lyft finns på plats i god tid innan båten lyfts.
  • Att med linor på ett säkert sätt styra båten under lyft (funktionär hjälper till vid behov).

Vid skador på egen båt eller andra medlemmars båt i samband med upptagning/sjösättning ansvarar båtägaren och dennes försäkring.