Stadgar

STADGAR FÖR LUGNVIKS HAMNFÖRENING

§ 1  ÄNDAMÅL

Lungviks hamnförening bildades 1989 och övertog därmed driften av den kommunala småbåtshamnen fr.o.m. 1991. Föreningen har som syfte och ändamål att tillhandahålla en hamn som utgör förutsättningen för att båtsport och friluftsliv kan bedrivas och utvecklas. Hamnen ska bidra till trevnaden och skapa båtliv i den inre delen av Örnsköldsviksfjärden. Hamnen är också hemmahamn för Örnsköldsviks Segelsällskap. Medlemmarna ska delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster.

§ 2  MEDLEMSKAP

2:1  Medlemskap berättigar båtägare nyttjande rätt till bryggplats, uppställningsplats eller arrende av mark för båthus i Lungviks småbåtshamn.

2:2  I frågor som berör hamnområdet berättigar detta medlemskap till förslags- och yttranderätt samt till rösträtt.

2:3  Över föreningens medlemmar skall föras en förteckning med angivande av medlemskap, båtinnehav och övriga för verksamheten behövliga uppgifter. Medlemskapet är personligt.

 

§ 3  MEDLEMS INTAGNING OCH UTTRÄDE

3:1  För att förvärva medlemskap skall skriftlig inträdesansökan göras till styrelsen. Sökanden förbinder sig att följa föreningens stadgar, ordningsföreskrifter och i laga ordning fattade beslut. Det är alltid medlemmens skyldighet och ansvar att informera sig om ovan nämnda samt bidra till förverkligande av föreningens ändamål.

3:2  Medlem, som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen.

3:3  Medlem som inte erlagt fastställda avgifter inom föreskriven tid kommer att belastas med förseningsavgifter. Vid ytterligare försening kan inkassoförfarande ske och styrelsen har också rätt att utesluta medlemmen. Bristande betalning från medlem, som har arrende av mark för båthus, medför uppsägning av arrendekontrakt.
Styrelsen kan i speciella fall, på skriftlig begäran, medge uppskov på sin fordran.

Medlem som i övrigt grovt brutit mot dessa stadgar, gällande ordningsföreskrifter eller på annat sätt uppträtt så att medlemskap kan ifrågasättas, kan av styrelsen uteslutas ur föreningen.

3:4  Medlemskap i föreningen är obligatoriskt för att nyttjande rätt till bryggplats, uppställningsplats eller arrende av mark för båthus.

3:5  Endast styrelsen eller av styrelsen utsedd ansvarig kan upplåta nyttjanderätt till bryggplats, uppställningsplats eller arrende av mark för båthus.
  
Överlåtelse får ej ske av nyttjanderätt eller arrende utan styrelsens godkännande.

Utan hinder får dock dödsbo efter avliden nyttjanderätts innehavare utöva nyttjanderätten. Sedan ett år gått efter dödsfallet äger föreningen rätt att inlösa nyttjande rätten.

§ 4  BESLUTANDE ORGAN

  Föreningens beslutande organ är

4:1  Årsmöte

4:2  Extra möte

4:3  Styrelse

§ 5  VERKSAMHETSÅR

  Föreningens verksamhetsår omfattar kalenderår.

§ 6  AVGIFTER

6:1  Avgifter till föreningen fastställs av årsmötet och skall vara betalda senast 30 april enligt faktura.
 
6:2  Extra uttaxering kan företas efter beslut av styrelsen.

§ 7  ÅRSMÖTE

7:1  Årsmöte hålls årligen senast under februari/mars- månad efterföljande år.

7:2  Datum och plats för årsmöte meddelas senast två veckor i förväg genom hemsida, annons eller på anslagstavla i hamnen.

7:3  Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före utsatt datum för årsmöte.

7:4  Vid årsmöte skall förutom övriga ärenden förekomma:

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Godkännande av röstlängden
4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
5. Fastställande av föredragningslistan
6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
7. Verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
10. Fastställande av avgifter och arvoden
11. Fastställande av verksamhetsplan och budget
12.  Val av:
      a. Ordförande för en tid av ett år
      b. Styrelseledamöter för en tid av två år
      c. Suppleanter för en tid av ett år
      d. Revisorer för en tid av 1 år.
      e. Valberedning för en tid av ett år
13. Behandlning av styrelsens förslag och inkomna motioner
14. Övriga frågor
15. Mötets avslutande

§ 8   STYRELSEMÖTEN

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande/sekreteraren. Datum och plats meddelas i god tid, helst 6 dagar i förväg.

§ 9  EXTRA MÖTE

9:1  Extra möte hålls när styrelsen finner detta påkallat.

9:2  Om föreningens revisorer eller minst en tredjedel av samtliga röstberättigade medlemmar begär ett extra möte för behandling av visst ärende, skall styrelsen inom 14 dagar efter sådan begäran kalla till extra möte. Kallelse sker på hemsida, annons eller på anslagstavla i hamnen.

9:3  Vid extra möte får endast förekomma de ärenden som föranlett det extra mötet.

§ 10 STYRELSE OCH STYRELSEVAL

10:1  Föreningen företräds av en styrelse som på medlemmarnas uppdrag förvaltar klubbens fasta tillgångar och medel, förbereder ärenden till års- och styrelsemöten samt verkställer därvid fattade beslut. Styrelsen är beslutsmässig, då alla ledamöter är kallade och mer än hälften närvarande.

10:2  Styrelsen består av fem till tio ordinarie ledamöter samt två suppleanter. Styrelsen väljs på årsmöte.

10:3  Ordinarie styrelseledamot väljs på två år och suppleant på ett år. Vid val av styrelse skall hänsyn tas till kontinuiteten, varvid kortare mandattid kan tillämpas.

10:4  Kandidater till styrelsen föreslås av valberedningen. Föreligger flera kandidater än antalet befattningar som skall tillsättas sker omröstning, varvid de är valda som i tur och ordning erhållit högsta röstetal. Om någon så begär skall omröstningen vara sluten.

10:5  Avgående styrelseledamot kan återväljas om ansvarsfrihet beviljas.

§ 11 STYRELSENS SKYLDIGHETER

11:1  Styrelsen är ansvarig för fattade beslut. Styrelsemedlem kan reservera sig mot beslut. Reservation ska meddelas innan omröstning sker. Reservation skall antecknas i protokollet.

11:2  Ordföranden skall opartiskt föra ordet vid såväl föreningens som styrelsens sammanträden samt vara föreningens representant.

11:3  Sekreteraren/ordföranden skall ombesörja kallelser till föreningens sammanträden och vid dessa föra noggranna protokoll, handha föreningens korrespondens och underteckna löpande ärenden.

11:4  Kassören skall uppbära avgifter, förvalta och ansvara för föreningens kassa och bank. Kassören ska föra noggranna räkenskaper. Kassören skall vid varje styrelsemöte redogöra för den ekonomiska ställningen samt till styrelsen rapportera då medlem försummat sina ekonomiska skyldigheter gentemot föreningen. Kassören äger inte rätt att göra utbetalningar som inte godkänts av styrelsen eller årsmötet.

11:5  Arbetsledare skall leda arbetet på avdelat område samt vid styrelsens och föreningens sammanträden föredra ärenden som berör området.

11:6  Övriga styrelseledamöter skall delta i styrelsens och föreningens sammanträden samt vid ordinarie funktionärs frånvaro sköta dennes befattning. Styrelseledamot som utan vägande skäl är frånvarande under tre på varandra följande sammanträden anses på egen begäran ha utträtt ur styrelsen.

11:7  Förening tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

§ 12 BESLUT OCH VAL

12:1  Alla ärenden avgörs med enkel majoritet, där ej kvalificerad majoritet särskilt föreskrivs i dessa stadgar.

12:2  Avgörandet sker genom öppen omröstning utom för de fallen, att vid val, någon fordrar sluten sådan.

12:3  Vid fall av lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

§ 13 REVISORER

13:1  Minst två revisorer väljs på ett år vid årsmötet.

13:2  Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper. Räkenskaperna skall minst en gång årligen revideras av revisorerna. De skall till årsmötet avge skriftlig revisionsberättelse samt till- eller avstyrka ansvarsfrihet.

13:3  Förekommer fel i räkenskaperna eller förvaltningen och detta förtigits av revisorerna, drabbar de samma ansvar som styrelsen.

§ 14 HAMNOMRÅDET

För förhållandena vid föreningens hamnområde finns särskilt utfärdade bestämmelser baserade på föreningens avtal med Örnsköldsviks Kommun. För hamnen och föreningen finns separata regler som medlem har skyldighet att känna till. Dessa regler finns angivna på hemsidan.

§ 15 STADGEÄNDRING

Förslag till ändring av eller tillägg till dessa stadgar skall vara styrelsen tillhanda minst 14 dagar före det sammanträde på vilket det skall behandlas.  I kallelsen skall anges att förslag till stadgeändring föreligger. För att dylikt förslag skall kunna antas, erfordras av de närvarande, att det godkänns med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande sammanträden. Ett av dessa skall vara årsmöte.

§ 16 FÖRENINGENS UPPLÖSNING

16:1  Skulle på grund av oförutsedda omständigheter fråga uppstå om föreningens upplösning, skall vid årsmöte/extramöte eventuellt beslut därom fattas med 3/4 majoritet.

16:2  Om föreningen upplöses ska föreningens kvarvarande tillgångar, efter det att skulder och fordringar på föreningen betalats, användas för de välgörande ändamål, som föreningens styrelse beslutar.